Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

Regulamin w nowej wersji będzie obowiązywał od dnia 12 grudnia 2018 r. we wszystkich umowach zawartych począwszy od tej daty. O zmianach dotychczas zawartych umów, w tym wynikających z treści zmienionego regulaminu, informujemy osobną korespondencją naszych abonentów. Abonenci Ci, w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez operatora zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie nie tylko pisemnej, ale także elektronicznej i dokumentowej np. poprzez e-mail. Z uwagi na pewność obrotu operator zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej. Operator umożliwia zaś dokonanie zmiany umowy, zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentowej.

W obowiązującym w Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 r. następujące zmiany:

1. Do regulaminu wprowadzona została definicja Trwałego nośnika (§ 1) o następującej treści:

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np. pendrive (pamięć USB), twardy dysk, inny nośnik informatyczny, papier, płyta CD-ROM, płyta DVD, plik PDF.

2. W regulaminie zostało zmodyfikowane pojęcie Umowy Abonenckiej. Aktualnie jego definicja jest następująca:

Umowa Abonencka - umowa o świadczenie Usług telekomunikacyjnych zawarta w formie pisemnej pomiędzy Abonentem a Operatorem.

3. § 3 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

Umowa może zostać zawarta z Operatorem:

a) w lokalu jego Biura Obsługi Klienta,

b) poza jego lokalem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), poprzez podpisanie i wymianę przez Strony egzemplarzy Umowy,

c) na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, jeśli Operator zaoferuje możliwość zawierania umów w taki sposób, poprzez podpisanie i wymianę przez Strony egzemplarzy Umowy.

4. W § 3 ust. 5 po aktualnej treści dodano kolejne zdanie o następującym brzmieniu:

Operator oferuje możliwość zawarcia Umowy wyłącznie w formie pisemnej. Operator oferuje możliwość zmiany Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej. W przypadku Abonenta będącego konsumentem, ma on prawo dokonać wyboru formy zmiany Umowy spośród oferowanych przez Operatora.

5. W § 4 ust. 1 poszerzono o adres poczty elektronicznej katalog danych, od których podania przez zamawiającego, operator może uzależnić podpisanie
umowy.

6. § 8 ust. 6 otrzymał następujące brzmienie:

W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Operatora, za zgodą Abonenta informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), będą mu przesyłane na Trwałym nośniku pocztą elektroniczną przed podpisaniem Umowy, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

7. § 11 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

Abonentowi przysługuje prawo do nieodpłatnego złożenia wniosku o określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny podmiot niż Operator, dla każdego Okresu Rozliczeniowego. W szczególności oznacza to prawo Abonenta do żądania od Operatora nieodpłatnego poinformowania o osiągnięciu progu kwotowego oraz blokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie po osiągnięciu progu kwotowego oraz połączeń przychodzących z takich numerów, przy czym Operator oferuje co najmniej cztery progi kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych. Obowiązek poinformowania o przekroczeniu w Okresie Rozliczeniowym określonego progu kwotowego uznaje się za wykonany, jeśli Operator wykonał co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od osiągnięcia progu kwotowego. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Abonent może ponadto żądać, by Operator nieodpłatnie blokował połączenia wychodzące na numery o podwyższonej opłacie lub połączenia przychodzące z takich numerów bądź na numery (lub z numerów) poszczególnych usług o podwyższonej opłacie, jak również usług, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta.

8. W § 11 ust. 5 po aktualnej treści dodano kolejne zdanie o następującym brzmieniu:

W wykazie Operator informuje Abonenta o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

9. Z § 17 ust. 8 pkt f) usunięto informację o uchylonym przepisie art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

10. § 17 ust. 16 otrzymał następującą treść:

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego lub w przypadku braku podstaw dla jego wszczęcia Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Operatorowi lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Postępowanie w trybie art. 109 ww. ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej: http://www.cik.uke.gov.pl/Z poważaniem
Operator Telekomunikacyjny Rybnet