Chętnie pomożemy: +48 32 441 4000 | biuro@rybnet.pl
A++
E-bok

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ RYBNET

I. DEFINICJE

Użytym w niniejszym dokumencie wyrażeniom nadaje się poniższe brzmienie:

 1. „Polityka” – oznacza niniejszą Politykę prywatności Strony internetowej RYBNET
 2. „Strona internetowa” – oznacza stronę internetową RYBNET prowadzoną pod adresem https://rybnet.pl/;
 3. „Administrator” lub „RYBNET” – oznacza jest RYBNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku, ul. Mikołowska 40A, 44-200 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000336231, NIP 6423106447, REGON 24131417000000;
 4. „RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. „eBOK” – oznacza Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta RYBNET prowadzone pod adresem https://bok.rybnet.pl/login.php;
 6. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę internetową lub korzystającą z jednej lub kilku funkcjonalności (usług) opisanych w Polityce.

Jednocześnie informujemy, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych abonentów przez Administratora zamieszczona jest pod adresem https://rybnet.pl/dokumenty.

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@rybnet.pl) lub za pośrednictwem telefonu pod numerem +48 32 441 4000.  Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Krzysztof Musiolik. Dane kontaktowe administratora danych: adres e-mail: iod@rybnet.pl, adres: ul. Mikołowska 40A, 44-200 Rybnik, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych RYBNET”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

 1.  Przeglądanie Strony internetowej

Dane Użytkowników odwiedzających Stronę internetową, w szczególności adresy IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies, mogą być przetwarzane przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie funkcjonalności zamieszczonych na Stronie internetowej, udostępnienia formularza kontaktowego, usługi live chat, usługi eBOK; podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wybór i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) marketingowych Administratora; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Logowanie w eBOK

Administrator prowadzi usługę eBOK i umożliwia Użytkownikowi dostęp do informacji związanych z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Za pośrednictwem usługi eBOK przetwarzane są dane zwykłe w jednym bądź kilku następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z prowadzeniem i obsługą usługi eBOK; podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Usługa Live Chat

Administrator prowadzi usługę komunikatora Live Chat dostępnego na Stronie internetowej i zapewnia Użytkownikowi możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem w sprawach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy. Rozpoczynając rozmowę z konsultantem RYBNET za pośrednictwem Usługi Live Chat Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczone w niniejszej Polityce informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Za pośrednictwem usługi komunikatora Live Chat przetwarzane są dane zwykłe w jednym bądź kilku następujących celach:

a) identyfikacji nadawcy korespondencji, obsługi jego zapytania; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru

c) i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

      4. Formularz kontaktowy, kontakt za pośrednictwem adresu e-mail i za pośrednictwem telefonu

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie internetowej lub przekazane za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adresy e-mail pracowników Administratora, w szczególności adres e-mail: biuro@rybnet.pl lub za pośrednictwem telefonu, w szczególności pod numer : +48 32 441 4000, mogą być przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

a) identyfikacji nadawcy korespondencji, obsługi jego zapytania; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Portale społecznościowe

Administrator prowadzi profil w mediach społecznościowych (Facebook). Za pośrednictwem profilu w portalach społecznościowych przetwarzane są dane zwykłe w jednym bądź kilku następujących celach:

a) promowania usług i produktów własnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, promowania marki RYBNET; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

b) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Powyższa informacja nie wyczerpuje zasad przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych.

 1. Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres uzależniony od rodzaju świadczonej przez Administratora usługi oraz celu przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż przez czas właściwy dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać ze świadczonych usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.

V. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia usług. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: dostawcy usług IT (Data Center, kolokacja), kurierzy, księgowi, prawnicy. Dostawcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

VI. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

 • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,

 • prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z punktem VII.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail,
w celu przesyłania informacji handlowych), prawem osoby, której dane dotyczą jest prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo wykonywać te prawa, kierując żądanie na następujący adres e-mail Administratora biuro@rybnet.pl

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Informujemy, że jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia ochrony ich danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie w jakim wystawiane
i wysyłane będą faktury elektroniczne oraz ewentualne upomnienia o terminach płatności. Państwa danych jednak nie profilujemy.

IX. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

X. POLITYKA COOKIES

Polityka cookies Strony internetowej zamieszczona jest pod następującym adresem.

XI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności zostanie udostępniona na Stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty od jakiej obowiązuje aktualne brzmienie Polityki prywatności.

Aktualne brzmienie Polityki prywatności obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 r.

Można nas wybrać bez obaw

Działamy od 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 aż do teraz,
gdy czytasz te słowa - to naprawdę dużo klientów i dużo doświadczenia.

Posłuchaj opinii o Rybnecie prosto od klientów
i zobacz, dlaczego jesteśmy bardzo bezpiecznym wyborem:

Blog

Aktualności i najnowsze informacje branżowe. Zapraszamy do lektury!

Internet
22 maja 2024
Rozszerzanie zasięgu sieci Wi-Fi z pomocą routerów Tp-Link Deco

Omawiamy najlepsze praktyki dotyczące rozszerzania zasięgu sieci Wi-Fi, z wykorzystaniem routerów Tp-Link Deco, które są popularnym wyborem wśród klientów Rybnet.

Czytaj więcej
Cyberbezpieczeństwo
01 maja 2024
Offline w erze online: jak odłączyć się od sieci i znaleźć równowagę?

Odkryj sekrety harmonijnego życia w erze online! Przeczytaj nasz artykuł o odłączaniu się od sieci i znajdź równowagę między światem wirtualnym a realnym.

Czytaj więcej
Internet
26 kwietnia 2024
Atak hakerski na popularny sklep online: Alarmujący przykład, który zagraża każdemu z nas.

Jak chronić swoje dane i nie dać się hakerom?

Czytaj więcej
Nie wiesz co wybrać?
Oczekujesz więcej?

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej propozycji!

Na pewno nie masz czasu na reklamy. Wpisz telefon i od razu podamy Ci cenę i zakres promocji.

lub

PS. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś! :)