INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH TRANSMISYJNYCH

RODO INFORMACJE OGÓLNE


Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest przedsiębiorca telekomunikacyjny Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku, ul. Mikołowska 40A, 44-200 Rybnik, NIP 6423106447, REGON 241314170, tel. 32 441 4000, e-mail: biuro@rybnet.pl.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych w następującej formie:

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
iod@rybnet.pl

2. Pisemnie pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych, Rybnet Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mikołowska 40A, 44-200 Rybnik


CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, w tym dane transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne (w tym dane lokalizacyjne, wskazujące położenie geograficzne Państwa urządzenia końcowego) wykorzystywane są w następujących celach:

1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową,

2. Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),

3. Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

4. Marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1. Przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, tj. do 6 lat licząc od ostatniego dnia roku, z którego będą wynikały ewentualne roszczenia, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,

2. Do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane.

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi 12 miesięcy.


ODBIORCY DANYCH 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1. Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

2. Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

4. Usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

5. Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

Z uwagi na obowiązujący przepis art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne powyższe prawa nie odnoszą się do danych transmisyjnych, chyba że Administrator danych wykroczył poza dozwolony tym przepisem zakres ich przechowywania i wykorzystywania.


PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

1. Wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,

2. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (m.in. art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne), albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.


WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa podstawowych danych wskazanych w formularzu umowy takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewniania prawidłowej obsługi technicznej, a także udostępniania danych w związku z realizacją obowiązków ustawowych, a w razie takiej potrzeby również wykorzystania danych na potrzeby prowadzenia windykacji i sporów sądowych.
Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.
W tracie trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wchodzimy również w posiadanie Państwa danych transmisyjnych i danych o lokalizacji, które są przetwarzane w celach zapewniania prawidłowej obsługi technicznej i wywiązania się z obowiązków dotyczących bezpieczeństwa, na rzecz porządku publicznego i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przetwarzanie tych danych wiąże się nierozłącznie z podjęciem przez Państwa decyzji o skorzystaniu z oferowanych przez nas usług.


INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Można nas wybrać bez obaw

Działamy od 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2022 aż do teraz,
gdy czytasz te słowa - to naprawdę dużo klientów i dużo doświadczenia.

Posłuchaj opinii o Rybnecie prosto od klientów
i zobacz, dlaczego jesteśmy bardzo bezpiecznym wyborem:

Blog

Aktualności i najnowsze informacje branżowe. Zapraszamy do lektury!

Internet
30 listopada 2022
Jak bardzo będzie Ci wstyd, gdy ransomware udostępni Twoje zdjęcia i pliki w internecie?

Co by się stało, gdybyś dzisiaj utracił dostęp do swojego urządzenia? Czy jesteś w stanie rozpoznać oznaki oszustwa typu ransomware?

Czytaj więcej
Internet
15 listopada 2022
Podejrzane SMS nadal w akcji!

Mamy dla Was gotowy przepis jak rozpoznać fałszywe wiadomości oraz co zrobić gdy już klikniecie w zainfekowany link.

Czytaj więcej
Internet
29 października 2022
Światowy dzień Internetu
czyli jak to wszystko się zaczęło

Dzisiaj Internet jest dla nas wszystkim. Wykorzystujemy go do pracy, nauki i rozrywki. Co czeka nas w przyszłości? Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej
Nie wiesz co wybrać?
Oczekujesz więcej?

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej propozycji!

Na pewno nie masz czasu na reklamy. Wpisz telefon i od razu podamy Ci cenę i zakres promocji.

lub

PS. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś! :)