Chętnie pomożemy: +48 32 441 4000 | biuro@rybnet.pl
A++
E-bok

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Na podstawie art. 8 ust. pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Autoryzacja – potwierdzenie złożenia przez Użytkownika dyspozycji aktywacji, dezaktywacji bądź zmiany usług telekomunikacyjnych oraz wykonania innych czynności dotyczących Umowy i usług telekomunikacyjnych świadczonych na jej podstawie, dokonywanych drogą elektroniczną za pośrednictwem EBOK;

2) EBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem bok.rybnet.pl

3) Formularz kontaktowy – zamieszczony na Stronie formularz służący do kontaktu w bieżących sprawach z Operatorem;

4) Wirtualny Asystent – zmieszczony na Stronie czat służący do kontaktu w bieżących sprawach z Operatorem w godzinach jego otwarcia;

5) Hasło dostępu – alfanumeryczny albo numeryczny ciąg znaków, służący do identyfikacji Użytkownika w ramach EBOK;

6) Identyfikator – unikalny numer nadawany Użytkownikowi, wykorzystywany przy identyfikacji Użytkownika w ramach EBOK;

7) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Stronę i korzystania z Usług;

8) Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta między Użytkownikiem i Operatorem;

9) Konto – podstrona EBOK dedykowana dla Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może w szczególności zarządzać usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi na podstawie Umowy. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu się przez Użytkownika do EBOK;

10) Operator – RYBNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku, ul. Mikołowska 40A, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000336231, NIP 6423106447, REGON 24131417000000;

11) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

12) Usługa - usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Strony, wyszczególnione w Regulaminie;

13) Strona – oznacza stronę internetową RYBNET prowadzoną pod adresem www.rybnet.pl. 2. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi w zakresie nieuregulowanym odrębnym regulaminem.

§ 3

1. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Decydując się na korzystanie ze Strony internetowej, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść. Nieznajomość Regulaminu, spowodowana zaniedbaniem lub zaniechaniem Użytkownika, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania zawartych w nim zasad.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania ze Strony.

3. Wymagania techniczne do korzystania z Usług są następujące:

1) urządzenie z dostępem do Internetu;

2) system operacyjny: Windows/Linux/Android/MAC/iOS, procesor: 1 GHz, Ram: 1GB pamięci RAM;

3) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s;

4) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą 'Cookie', obsługą JavaScript i DHTML oraz prawidłowo interpretująca style dokumentu (CSS);

5)  monitor o rozdzielczości 1024x768 lub więcej;

6) dostęp do konta poczty elektronicznej – w przypadku Usługi EBOK i Formularz kontaktowy.

4. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika czynności w ramach Usług oraz dostarczanie treści przez Użytkownika, które:

1) powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) o charakterze bezprawnym,

3) naruszających dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne, godzące w dobre obyczaje, naruszające czyjąś godność i cześć.

II. Zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Strony.

§ 4

1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy następujące Usługi:

1) EBOK,

2) Formularz kontaktowy,

3) Wirtualny Asystent.

2. Korzystanie ze Strony internetowej jest nieodpłatne. Dopiero z aktywacją lub dezaktywacją poszczególnych usług bądź ich opcji – czego Użytkownik może dokonać za pośrednictwem Usługi EBOK, o ile stosowna funkcjonalność zawarta została przewidziana w tej Usłudze - wiąże się obowiązek Użytkownika zapłaty za usługi świadczone na podstawie Umowy.

3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania przerw w dostępie do Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, konserwacyjnych, aktualizacyjnych lub innych prac związanych z systemem informatycznym. O przerwach w dostępie do Usług trwających dłużej niż 30 minut Operator będzie informował za pośrednictwem Strony.

4. Operator zaleca Użytkownikowi zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie korzystał z Usług, a dotyczy to w szczególności EBOK. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w urządzeniu Użytkownika.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomocą Usług.

III. EBOK

Aktywacja Konta i logowanie się w EBOK.

§ 5

1. Każdy Użytkownik będący stroną Umowy ma możliwość korzystania z EBOK po utworzeniu Konta przez Operatora.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może posiadać tylko jedno Konto w EBOK.

§ 6

1. Operator przekazuje Użytkownikowi Identyfikator i Hasło dostępu w chwili zawarcia Umowy. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego Identyfikatora oraz Hasła dostępu przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z dostępu do EBOK przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Identyfikatora i Hasła dostępu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Hasło dostępu przekazane przez Operatora jest hasłem startowych, które Użytkownik powinien zmieć na własne przy pierwszym logowaniu do EBOK.

2. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do bazy danych dotyczących Usług świadczonych za pośrednictwem EBOK, w tym otwartych w przyszłości, powiązanych z jego Umową.

3. Korzystanie z EBOK i zalogowanie się do EBOK jest możliwe jedynie po utworzeniu Konta i wymaga podania przez Użytkownika Identyfikatora oraz Hasła dostępu.

4. Użytkownik nie ma możliwość zmiany danych służących do logowania się do Konta po zalogowaniu się w EBOK poza Hasłem dostępu, które Operator wygenerował przy tworzeniu Konta Użytkownika. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o uzyskaniu dostępu do Identyfikatora lub Hasła dostępu przez osoby trzecie, zaleca się zmianę Hasła dostępu poprzez funkcjonalność zakładki Zmiana hasła, o której mowa w § 8 pkt 6 Regulaminu lub poprzez procedurę zmiany Hasła dostępu na stronie logowania do EBOK, która to procedura wymaga od Użytkownika podania numeru klienta (8 ostatnich cyfr indywidualnego konta bankowego, na które dokonywane są wpłaty, numeru PESEL Użytkownika i daty podpisania Umowy. W dalszym kroku procedury zmiany Hasła dostępu na stronie logowania do EBOK, Użytkownik zobowiązany będzie do podania nowego Hasła dostępu oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany link aktywujący dostęp do EBOK.

5. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może wybrać funkcjonalności, którymi jest zainteresowany. W celu skorzystania z poszczególnych funkcjonalności, Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

6. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie numeru klienta (login) oraz Hasła dostępu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do składania wszystkich dyspozycji za pośrednictwem EBOK kompletnie i jednoznacznie. W przypadku złożenia dyspozycji w sposób niekompletny bądź niejednoznaczny, Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją dyspozycji do czasu jej uzupełnienia przez Użytkownik. Operator poinformuje Użytkownik o niekompletności bądź niejednoznaczności dyspozycji.

§ 7

1. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika ustalonego dla danego Konta limitu błędnie podanego Hasła dostępu, Operator zablokuje dostęp do EBOK. Przez zablokowanie dostępu do EBOK należy rozumieć brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Konta.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, podawany jest do wiadomości Użytkowników na Stronie. 3. W przypadku zablokowania dostępu do EBOK, odblokowanie następuje poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z Biurem Obsługi Klienta Operatora.

§ 8

Zakres Usług dostępnych za pośrednictwem EBOK jest następujący:

1. poprzez zakładkę Dane abonenta – Użytkownik ma dostęp do danych klienta (numer, typ, płatności Użytkownika, numer konta indywidualnego Użytkownika), adresu kontaktowego Użytkownika, danych kontaktowych Użytkownika (adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego);

2. poprzez zakładkę Umowy i usługi - Użytkownik ma dostęp do danych i informacji dotyczących Umowy (m.in. numer Umowy, rodzaj abonamentu, wysokość opłaty abonamentowej, daty zawarcia i okresu obowiązywania Umowy, rodzaju promocji i prędkości);

3. poprzez zakładkę Należności i wpłaty – Użytkownik ma dostęp do swojego salda na wybrany dzień obowiązywania Umowy oraz historii wpłat opłat abonamentowych;

4. poprzez zakładkę Wystawione faktury – Użytkownik ma dostęp do daty, numeru oraz kwoty wystawionych przez Operatora faktur w związku ze świadczonymi usługami na podstawie Umowy. Użytkownik ma również możliwość pobrania faktury w formacie pdf;

5. poprzez zakładkę Druki opłat – Użytkownik ma możliwość wygenerowania druków wpłat lub książeczek opłat z tytułu świadczonych usług na podstawie Umowy;

6. poprzez zakładkę Zmiana hasła – Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła dostępu;

7. poprzez zakładkę Kontakt z nami – Użytkownik ma możliwość kontaktu z Operatorem za pośrednictwem formularza;

8. poprzez zakładkę Przekazane dokumenty – Użytkownik ma dostęp do przekazanych Operatorowi dokumentów w związku z realizacją Umowy;

9. poprzez zakładkę Blokada rodzicielska – Użytkownik ma możliwość aktywowania usługi Blokada rodzicielska, której warunki określa odrębny regulamin

- z czego szczegółowy opis każdej z Usług dostępny jest bezpośrednio w EBOK na danej podstronie po zalogowaniu, zaś zakres Usług dostępnych dla danego Użytkownika jest zależny od zakresu Umowy.

Rezygnacja z EBOK.

§ 9

1. Rezygnacja Użytkownika z korzystania z EBOK skutkuje brakiem dostępu Użytkownika do EBOK.

2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z EBOK poprzez pisemne zawiadomienie Operatora o rezygnacji. Konto zostanie zdezaktywowane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora rezygnacji Użytkownika. W przypadku rezygnacji korzystania z EBOK, Użytkownik może ponownie aktywować Konto w dowolnym czasie.

3. Konto automatycznie wygasa z chwilą wygaśnięcia/rozwiązania Umowy.

4. Operator ma prawo zablokować dostęp do Konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne, w sposób powodujący nieprawidłowe działanie EBOK bądź przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora. Odblokowanie konta Użytkownika zablokowanego z tej przyczyny nastąpi automatycznie po upływie 7 dni od zablokowania konta.

5. Operator może z ważnych powodów zrezygnować z zapewniania dostępu do EBOK Użytkownikom, o czym powiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez przesłanie im stosownych komunikatów w sposób określony w Umowie.

IV. Formularz kontaktowy.

§ 10

1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy Usługę Formularz kontaktowy polegającą na bezpłatnym udostepnieniu Użytkownikowi możliwości kontaktu z Operatorem w celu uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Operatora.

2. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikowi na Stronie w zakładce „Kontakt”.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Usługi Formularz kontaktowy dochodzi w momencie wybrania przez Użytkownika opcji „Wyślij wiadomość” oraz po uprzednim wypełnieniu pozostałych pól Formularza kontaktowego i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Formularza kontaktowego w każdej chwili.

V. Wirtualny Asystent.

§ 11

1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy Usługę Wirtualnego Asystenta polegającą na bezpłatnym udostepnieniu Użytkownikowi możliwości kontaktu z Operatorem w czasie rzeczywistym w godzinach działania Operatora, tj. w dni robocze, od godz. 8:00 do godz. 16:00, w celu uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Operatora.

2. Usługa Wirtualnego Asystenta został udostępniona Użytkownikowi na Stronie w jej dolnym prawym rogu.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Usługi Formularz kontaktowy dochodzi w momencie wybrania przez Użytkownika opcji „Wyślij”.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Wirtualnego Asystenta w każdej chwili.

VI. Reklamacje.

§ 12

1. Za prawidłowe działanie Usług odpowiada Operator.

2. W przypadku nieprawidłowego działania Usług, Użytkownik ma możliwość:

1) uzyskania pomocy technicznej. Pomoc techniczną w zakresie korzystania z EBOK Użytkownik może uzyskać poprzez kontakt z Operatorem na numer 32 441 4000 lub na adres e-mail biuro@rybnet.pl ;

2) wniesienia reklamacji na adres siedziby Operatora bądź na adres e-mail Operatora biuro@rybnet.pl. Reklamacja powinna dotyczyć działania Usług. W reklamacji należy przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację. Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje w formie, w której wniósł reklamację, chyba że w treści reklamacji Użytkownik zastrzegł, że chce otrzymać odpowiedź w inny sposób i podał niezbędne dane do skorzystania z tej formy. Dostępne formy odpowiedzi na reklamację to: forma pisemna oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej.

VII. Dane osobowe.

§ 13

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Usług znajdują się pod adresem: www.rybnet.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 14

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Operator ma prawo zmieniać sposób prezentacji danych oraz zakres funkcjonalny EBOK.

3. Regulamin dostępny jest na Stronie w zakładce „Regulamin”.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Operator opublikuje nową treść Regulaminu oraz poinformuje Użytkowników o zmianie za pośrednictwem Strony.   

Można nas wybrać bez obaw

Działamy od 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 aż do teraz,
gdy czytasz te słowa - to naprawdę dużo klientów i dużo doświadczenia.

Posłuchaj opinii o Rybnecie prosto od klientów
i zobacz, dlaczego jesteśmy bardzo bezpiecznym wyborem:

Blog

Aktualności i najnowsze informacje branżowe. Zapraszamy do lektury!

Cyberbezpieczeństwo
09 lipca 2024
Voice cloning czyli jak oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję do naśladowania głosu w połączeniach telefonicznych.

Technologia, znana jako "voice cloning" lub "klonowanie głosu", pozwala oszustom na tworzenie realistycznych nagrań dźwiękowych, które mogą zmylić nawet najbardziej czujnych słuchaczy. Jak działają te oszustwa i jak możemy się przed nimi chronić?

Czytaj więcej
Telewizja
26 czerwca 2024
Telewizja Kablowa w Rybniku – najlepszy wybór dla Twojej rodziny

W Rybniku, dostęp do wysokiej jakości telewizji kablowej nigdy nie był prostszy. Rybnet oferuje szeroką gamę usług, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dlaczego warto wybrać telewizję kablową od Rybnet?

Czytaj więcej
Internet
06 czerwca 2024
Jak wybrać odpowiedniego dostawcę Internetu?

Wybór odpowiedniego dostawcy Internetu to ważna decyzja, która wpływa na komfort codziennego życia oraz efektywność pracy. Czy wiesz na co powinieneś zwrócić uwagę?

Czytaj więcej
Nie wiesz co wybrać?
Oczekujesz więcej?

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej propozycji!

Na pewno nie masz czasu na reklamy. Wpisz telefon i od razu podamy Ci cenę i zakres promocji.

lub

PS. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś! :)