Zmiana przepisów o usługach płatniczych

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 5 listopada 2021 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, konieczne jest wprowadzenie zmian obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień.

Zgodnie z Nowelizacją, przyznano Państwu prawo wyboru najdogodniejszej dla Państwa metody płatności. Od dnia wprowadzenia poniższych zmian, w przypadku umów zawieranych w formie pisemnej będą Państwo mieli możliwość dokonania płatności w formie gotówkowej w BOK. Wprowadzone zmiany są niewątpliwie korzystne dla osób, które dotychczas nie mogły korzystać z niektórych konkretnych usług z powodu trudności w dokonaniu płatności, np. przelewem bankowym.

Z uwagi na obowiązek dostosowania postanowień wzorca regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz w celu wykonania Państwa prawa do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres modyfikacji w obowiązującym Państwa regulaminie. Postanowienia regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą nie wcześniej niż od dnia 5 listopada 2021 r.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca

2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionego regulaminu.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia regulaminu.

 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM W RYBNET SP. Z O.O. SP. K Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

1.     W § 1 dodaje się określenie znaczenia formy gotówkowej o następującym brzmieniu:

Forma gotówkowa – znaki pieniężne emitowane przez NBP w postaci banknotów i monet opiewających na złote i grosze.

2.     W § 9 ust. 1, 2, 6 oraz 10 otrzymują następujące brzmienie:

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznej opłaty abonamentowej z góry do 15. dnia każdego miesiąca za dany Okres Rozliczeniowy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora, bądź w formie gotówkowej w BOK w przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej.

2. Wszystkie pozostałe przewidziane Umową Abonencką, Regulaminem i Cennikiem opłaty, Abonent zobowiązany jest uiszczać na rachunek bankowy Operatora, bądź

w formie gotówkowej w BOK w przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej -

w terminach wskazanych na Rachunkach.

6. Każdemu Abonentowi przydzielony zostanie indywidualny numer konta bankowego, na który może dokonywać opłat. Numer rachunku nie powinien być udostępniany innym Abonentom.

10. Wpłaty dokonywane przez Abonenta na rachunek bankowy Operatora lub w formie gotówkowej w BOK, będą pokrywać w pierwszej kolejności najstarsze niezapłacone Rachunki Abonenta.


Zobacz również

Internet
16 listopada 2021
Dlaczego Twój Internet przerywa? Radzimy co zrobić!

Pracujesz zdalnie, dzieci mają lekcje online, a Internet... nagle znowu przerywa? Czy zdarza się, że oglądając Netflixa na telewizorze, film zawiesza się lub traci na jakości? A może wideo przerywa, a pliki, które od 15 minut wysyłasz nadal się nie wysłały? Dziś radzimy, jak poradzić sobie z takimi sytuacjami!

Czytaj więcej
Internet
09 listopada 2021
Uruchomiliśmy produkcyjnie protokół IPv6

Po fazie testów, wdrożyliśmy protokół IPv6. Sprawdź, co Cię czeka!

Czytaj więcej
Nie wiesz co wybrać?
Oczekujesz więcej?

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej propozycji!

Na pewno nie masz czasu na reklamy. Wpisz telefon i od razu podamy Ci cenę i zakres promocji.

lub

PS. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś! :)